Školní družina

druzina1

Školní družina je umístěna v samostatném pavilonu. Pro velký zájem dětí jsou další dvě oddělení ve volných třídách kruhového pavilónu a dvou třídách kmenových. Provoz je zajištěn od 6:00 do 16:00 hodin.

Hlavním úkolem školní družiny je zajištění odpočinku a rozvíjení činností dětí dle jejich zájmů a potřeb.


Z činností, které probíhají ve školní družině:

 • kreativní tvorba /výtvarná, rukodělná, dramatická / 
 • besedy / s policistou, hasičem, se členem CHKO, atd./ 
 • děti se podílí na výzdobě školy, účastní se soutěží organizovaných školou i mimo ni 
 • probíhají soutěže organizované pro ŠD – malování na chodníku, přírodovědná soutěž, soutěže zručnosti, vědomostní, sportovní apod. 
 • vycházky do okolí školy, pobyt dětí na zahradě, kde probíhají míčové hry, hry se švihadly, lanem, apod. 
 • poslech četby /většinou české pohádky a příběhy na pokračování/ 
 • zpíváme v doprovodu kytary, hrajeme si a tancujeme za doprovodu písniček z CD, Youtube.


Vedoucí vychovatelka:

 • Jiřina Heroldová, 2. odd.

Vychovatelky:

 • Dana Balvínová, 3. odd.
 • Ilona Slonková, 1. odd.
 • Michaela Síčová, 4. odd.
 • Zdeňka Havlíčková, 5. odd.


Činnost ve školní družině se řídí vyhláškou o školních družinách. Na provoz školní družiny je zřizovatelem stanoven měsíční poplatek 120,- Kč na jedno dítě.


Platba za ŠD je možná pouze převodem na účet školy:

 • č. ú.: 133 650 111/0300 VS 0302
 • KS 0308
 • do poznámky uveďte jméno dítěte a třídu


Vyzvedávání dětí ze ŠKOLNÍ DRUŽINY

Vážení rodiče,

v rámci zpřísněných bezpečnostních opatření byly do všech oddělení ŠD nainstalovány videotelefony a vrátný. Mění se tak režim vyzvedávání dětí ze školní družiny.

Oddělení 1. - 7. školní družiny

U hlavního vchodu do školy zazvoňte na odpovídající číslo ŠD ( 6. a 7. oddělení - do 14:30 zvoňte na odd. č. 4 ), ohlaste se svým jménem a uveďte jméno dítěte, které vyzvedáváte. Z hygienických a bezpečnostních důvodů nevstupujte do prostoru vestibulu a šaten. Tyto pokyny prosím respektujte. Po 14:30 hod. se řiďte podle informací na hlavních dveřích školy

Všechna oddělení

Bude-li některé oddělení mimo svoji hernu, budete o tom informováni na dveřích u hlavního vchodu školy. Pro bližší informace o ŠD volejte na tato telefonní čísla :

 • pro 1. oddělení: 605 067 022
 • pro 2. oddělení: 605 067 022
 • pro 3. oddělení: 605 150 466
 • pro 4. až 7. oddělení: 731 182 706

Vychovatelky: 

 • 6. oddělení: Mgr. Jana Dvořáková/ Mgr. Věra Křesťanová 
 • 7. oddělení: Mgr. Lucie Slavíčková

Děkujeme za pochopení.

Jiřina Heroldová
vedoucí vychovatelka ŠDDokumenty a formuláře školní družiny

Žádost o uvolnění žáka ze ŠD

Žádost o snížení nebo prominutí úplaty za zájmové vzdělávání v ŠD

Řád školní družiny

Úplata za zájmové vzdělávání ve ŠD

Kritéria pro přijímaní žáků do ŠD