Školní poradenské pracoviště

Poradenské služby 

V průběhu docházky do školy mohou být vašemu dítěti poskytovány poradenské služby školních poradenských pracovníků. Jedná se o služby výchovného poradce a metodika prevence v základní poradenské rovině a rozsahu.


Výchovný poradce 

Poskytuje odbornou pomoc při integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, zajišťuje spolupráci s ostatními poradenskými zařízeními, řeší výchovné problémy žáků, spolupracuje při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných, poskytuje odbornou pomoc v rámci kariérového poradenství apod. Činnost výchovného poradce je popsána v Plánu výchovného poradenství a Výchově k volbě povolání.

Mgr. Ivona Králová

  • Telefon: 566 690 413, 566 690 421, e-mail: ikralova@1zdar.cz
  • Konzultační dny: kdykoli po předchozí domluvě


Metodik prevence

Jedná se o služby v oblasti primární prevence užívání návykových látek, předcházení šikaně, poradenství a spolupráce s výchovným poradcem v oblasti výchovných problémů. Činnost školního metodika prevence je popsána v Minimálním preventivním programu. Spolupracuje s centry prevence sociálně patologických jevů.

Mgr. Eva Sobotková

  • Telefon: 566 690 422, e-mail: esobotkova@1zdar.cz
  • Konzultační dny: kdykoli po předchozí domluvě


Školní psycholog

Mgr. Martin Ptáček

  • Telefon: 566 690 221, č. dv. 219, e-mail: mptacek@1zdar.cz
  • Konzultační dny: pondělí, příp. dle předchozí domluvy


Program poradenských služeb ve škole Minimální preventivní program

Minimální preventivní program

Program poradenských služeb ve škole_Minimální preventivní program